Tvättpress

WSP_press

Lackeby Products tvättpress är utvecklad och dimensionerad för hård belastning och effektiv avvattning. Konstruktionen är baserad på lång erfarenhet samt underlättar och minime- rar drift-
och underhållsarbetet.

Funktion

Lackeby Products tvättpress baseras på en skruvtransportör som transporterar materialet till pressenheten. Materialet tvättas under transport och avvattnas i den perforerade avvattningszonen. I utloppsänden bildas en plugg av det avvattnade materialet. Tack vare motståndet som skapas mellan änden av spiralen och den viktförsedda utloppsluckan uppnås en exceptionellt hög torrhalt, över 50%.

Konstruktion

Pressenheten är utrustad med en inspektionslucka för att underlätta underhållet och möjliggöra spolning av pressröret. Som standard till- verkas enheten i rostfritt stål (1.4301) eller (1.4436) med slitjärn i LDX. Den nya utformningen minimerar friktionen mellan spiralen och slitjärnen genom att utnyttja det komprimerade renset som bärare, vilket lyfter spiralen till ett centrerat läge. Spiralen tillverkas som standard av svart material (S355J0) men kan även levereras i rostfritt stål.

Teknisk utformning

Processfördelar

• Ny design av spiralen • Effektiviserar avvattning, transport och minimerar slitaget
• Nytt avvattningssystem • Förlänger livslängden
• Ny genomgående design • Underlättar spolning och underhåll
• Robust konstruktion • Minimerar risken för igensättning
• Enkel inspektion via lucka på pressenheten

Användningsområden

• Pappers- och massaindustril
• Restprodukter från slakterier
• Kommunalt och industriellt avloppsrens
• Restprodukter från frukt- och grönsaksindustri
• Restprodukter från bryggerier