Luft/Vatten

blk-1024x946-300x277

Lackeby Products värmeväxlare luft/vatten är utvecklad för att öka livslängden på membranen i luftningsbassänger videxempelvis avloppsreningsverk. Den återvinner även värme ur den trycksatta blåsluften, som kan användas för uppvärmning av ventilationsluft eller kranvatten.

Funktion

Den trycksatta luften strömmar in i värmeväxlaren axiellt med luftledningen. Efter att ha pressats mot en vägg i bortre delen av värmeväxlaren strömmar luften fritt mellan ett antal lager av ytförstorade kopparslingor i vilka kylvattnet cirkulerar. Luften leds förbi väggen i värmeväxlaren och sedan vidare i luftledningen.

Konstruktion

Flänsade axiella inlopp och utlopp underlättar installation i både nya och äldre anläggningar och den flänsade manteln underlättar för inspektion och underhåll. Som standard tillverkas värmeväxlare luft/vatten i rostfritt material med kylrör i koppar.

• Fri luftström runt ytförstorade kopparslingor i vilka kylmedlet cirkulerar• Minskar tryckfall och eliminerar känsligheten för igensättningar på luftsidan• Koncentriskt arrangerat kylbatteri• Förenklar demontering för fullständig inspektion och underhåll• Robust konstruktion och kompakt utförande

Teknisk utformning

Processfördelar

  • Effektiv sänkning av temperaturen på luft som passerar genom luftningsmembranen
  • Axiell montering på luftledningen
  • Flänsat utförande av mantel och gavel
  • Ökar livslängden på membranen och sänker därmed underhållskostnaderna
  • Förenklar installation i både nya och gamla anläggningar

Referenser

Lackeby Products har installationer inom såväl kommunala som industriella anläggningar både i Sverige och utomlands. Värmeväxlare luft/vatten från Lackeby Products finns bland annat installerade på Käppalaverket och Henriksdalsverket i Stockholm samt på Ryaverket i Göteborg.