Biorotor

LWG-biorotor-1

Lackeby Products NovaTekTM Biorotor används för behandling av avloppsvatten för kommunala och industriella reningsverk. Designen bygger på över 20 års erfarenhet av leveranser till anläggningar över hela världen. NovaTekTM Biorotor klarar samma uppgifter som övriga biologiska behandlingsprocesser, fast på en mindre yta. Samtidigt är den vid LCC-analys en attraktiv lösning jämfört med alternativa system.

Funktion

Avloppsvattnet leds till ett tråg i vilket biorotorn roterar långsamt med en hastighet av ca 1-2 varv/min. Den långsamma rotationen innebär små mekaniska påfrestningar, samt att stänk och aerosolbildning minimeras. Ungefär 40 % av biorotorns yta är nedsänkt i vattnet. Under rotationen bryts organiska föreningar ned av mikroorganismer som växer på bärarmaterialet. Bärarmaterialets konstruktion och uppbyggnad garanterar en mycket god genomströmning utan igensättningar. Erforderligt syre upptas av mikroorganismerna under passagen genom luften. Den biologiska huden faller kontinuerligt av pga skjuvkraften mellan vattnet och biohuden. Biohud som lossnat avskiljs i en efterföljande sedimenteringsbassäng och förs vidare till slambehandlingen. Om den biologiska processen följs av kemisk fällning krävs ingen mellansedimentering eftersom returslampumpning
ej erfodras.

Konstruktion

NovaTek™ Biorotor är uppbyggd kring ett cirkulärt sömlöst stålrör, med båda ändar lagrade i sfäriska rullager. Biorotorn roterar med hjälp av en vinkelväxel med integrerad motor för kompakt och energisnål drift. Kring axeln är arrangerat ett bärarsystem som har till uppgift att fixera rotorns aktiva kom-ponent, biomediat, som är placerat i segmenten runt axeln. Biomediat är ett material med hög specifik yta.

Teknisk utformning

Processfördelar

 • Cirkulärt rör med upphängningssystem för media
 • Tårtbitformade plastsektioner fixerade i bärarsystemet
 • Axel av lackerat stål
 • Monterade detaljer av varmgalvaniserat stål
 • Aktivt plastmedia av polypropen
 • Kompakt och flexibel konstruktion
 • Enkel installation
 • Minimalt underhåll
 • Okänslig för temporära höga belastningar
 • Låg energiförbrukning
 • Låg underhållskostnad
 • Stänk och aerosolbildning minskas

 

Få komponenter:

 • Ingen pump för återanvändning av slam
 • Ingen luftningsutrustning

Applikationer

 • Kommunala avloppsverk
 • För nya verk eller vid överbelastning i befintliga
 • Industriella avloppsverk
 • Slakterier, mejerier, bryggerier, oljeindustrier och cellulosaindustrier
 • Kan dimensioneras för långtgående nitrifikationer
 • Nedbrytning av toxiska substanser och COD

Referenser

Lackeby Products har mer än 20 års erfarenhet av dimensionering, tillverkning och installation av NovaTekTM Biorotorer. Det finns över 80 installerade enheter med sammanlagt mer än
fem miljoner drifttimmar.